Du har fundet den fedeste artikel på nettet, der lige præcis passer til det emne, I arbejder med lige for tiden. Men artiklen er svær at læse for eleverne, for midt i artiklen distraheres de af reklamefilm, clickbait og andet gøjl, der egentlig slet ikke har noget med indholdet at gøre. Selv for elever uden […]

Continue Reading...